LỆ PHÍ & THANH TOÁN

Trường cao đẳng Hamilton và Alexandra là một trường học nội trú và ban ngày đồng giáo dục nằm ở Hamilton, Victoria, Úc. Chúng tôi vô cùng tự hào về lịch sử và các giá trị truyền thống vững chắc của mình, đồng thời cũng tự hào về cơ sở vật chất xuất sắc và các chương trình giáo dục sáng tạo. 

LỊCH HỌC PHÍ QUỐC TẾ NĂM 2022